คลังภาพ

บุคลากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม

วันที่ 5 ก.พ. 2563 บุคลากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ในด้านมาตรฐานความปลอดภัยข...

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ศึกษาดูงานด้านโปรแกรมพัสดุออนไลน์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะบุคลากรจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ "ระบบการจัดซื้อด้วยโปรแกรมพัสด...

บริษัท ซีไอพี กรุ๊ป จำกัด เยี่ยมชมงานยางฯ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย บริษัท ซีไอพี กรุ๊ป จำกัด ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานและการให้บริก...

โครงการ "พาใจ..ไปปลูกป่า"

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางไปร่วมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ "พาใจ..ไปปลูกป่า" ประจำปี พ.ศ.2563 ในวัน...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำนักเครื่องมือฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อศึกษาด้วย SEM (Biological Sample Preparation for Scanni...

กิจกรรมสร้างสรรค์ Kaizen day 2_2563

กิจกรรมสร้างสรรค์ Kaizen day 2_2563 บุคลากรร่วมสร้างและนำเสนอผลงาน "ลด เลิก เปลี่ยน" เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ในวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ สำนักเครื่...

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสาตร์และการทดสอบ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025: 2017 Requirements and Impl...

หลักสูตร "การเป็นวิทยากรมืออาชีพ" วันที่ 27-28 ส.ค.2563

เมื่อวันที่ 27-28 ส.ค. 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ. จัดอบรมภายในให้แก่บุคลากรในหัวข้อ “การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การตรวจติดตามภายใน (Internal Aud...

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากกลุ่ม EECi วันที่ 17 ก.ย. 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักเครื่องมือฯ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากกลุ่ม EECi (Eastern Economic Corridor Development) นำโดย ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ...

สำนักเครื่องมือฯ มอบ

วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะบุคลากรจากสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว...

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การใช้เทคนิค Molecular เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัย" วันที่ 24-25 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การใช้เทคนิค Molecular เพื่อประยุกต์ใช้ใน...

สำนักเครื่องมือฯ คว้ารางวัล “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับเหรียญทอง” จากโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Quality Award) ประจำปี 2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 บุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ได้เข้าร่วมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แบบ Oral presentations ในหัวข้อ "การปรับปรุงการทำงานด้วยการ...

การตรวจติดตามผลครั้งที่ 2 ของการได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการตรวจติดตามผลครั้งที่ 2 ของการได้รับการรั...

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ร่วมประชุมกับทีมแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เพื่อหาแนวทางการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ปี 2564 ตามมาตรฐานมอก. 2677-2558

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ร่วมประชุมกับทีมแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทย...

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เดินทางมาเยี่ยมชมฯ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะเยี่ยมชมจากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระ...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน วันที่ 4-5 พ.ย. 63

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศ...

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เยี่ยมชมสำนักเครื่องมือฯ วันที่ 11 พ.ย. 63

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก...

การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บริษัท NPB บริษัทผู้ผลิตสายพาน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักเครื่องมือฯ

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บริษัท NPB บริษัทผู้ผลิตสายพาน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานและการให้บริการทดสอบทางด้าน...

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ร่วมเสวนาหัวข้อ "การแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ: ทางออกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางธรรมชาติ" ณ โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 พ.ย. 2563 รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ร่วมเสวนาหัวข้อ "การแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ: ทางออกเพื่อส่งเส...

ผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ร่วมหารือแนวทาง "การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ" ณ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ร่วมหารือแนวทาง "การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการแพ้โปรตีนในยางธรรม...

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักเครื่องมือฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้แทนบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานและพัฒนางานตา...

หลักสูตร "ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเคมี (Laboratory Safety) รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเคมี (Laboratory Safety) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักเครื...

ภาพกิจกรรม workshop "โครงการ Strategic Foresight" สำนักเครื่องมือฯ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักเครื่องมือฯ ได้จัดกิจกรรม workshop ภายใต้ "โครงการ Strategic Foresight" เพื่อระดมสมอง กำหนดทิศทาง/วางแผนกลยุทธ์สำหรับ...

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ผนึกกำลัง สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามกับ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือดำเนินการศึกษา ตรวจวิเคราะห์สิ่...

"สำนักเครื่องมือฯ จับมือ คณะจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. ร่วมมือทางด้านวิชาการ"

"สำนักเครื่องมือฯ จับมือ คณะจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. ร่วมมือทางด้านวิชาการ"

วันที่ 26 มี.ค. 2564 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ พร้อมก...

สำนักเครื่องมือฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพตามแนวทาง TQA

วันที่ 9 มิ.ย. 2564 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการ ได้รายงานผลการดำเนินการที่ผ่...

บรรยากาศการตรวจประเมินพื้นที่รับผิดชอบ 5 ส. ครั้งที่ 2/2564 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

บรรยากาศการตรวจประเมินพื้นที่รับผิดชอบ 5 ส.

ครั้งที่ 2/2564 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

**********************

...

"สำนักเครื่องมือฯ เข้าตรวจติดตามภายในศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์" วันที่ 30 พ.ย. 2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คุณพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ/ประธานคณะทำงานด้านความปลอดภัยฯ และทีมผู้แทนบุคลากร สำนักเคร...

สำนักเครื่องมือฯ หารือบริษัทชั้นนำการให้บริการเครื่องมือทดสอบในอุตสาหกรรมยางแบบครบวงจร มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย

วันที่ 13 ธ.ค. 2564 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ โดย รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการฯ และคุณวิสิฐ ธนินทรานนท์ ประธานบริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ...

กิจกรรมแชร์ความรู้ KM ในที่ประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 3/2565

กิจกรรมแชร์ความรู้ KM ในที่ประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีคุณผุสดี มุหะห...

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมฯ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินทางมาเยี่ยมชม...

ภาพบรรยากาศ การฝึกปฎิบัติตรวจสอบการปนเปื้อนฮารอมในห้องปฎิบัติการ พร้อมสาธิตชุดตรวจสุกร"

วันที่ 8-9 มกราคม 2565 สำนักเครื่องมือฯ จัดอบรม (พิเศษ) หัวข้อ "การฝึกปฎิบัติตรวจสอบการปนเปื้อนฮารอมในห้องปฎิบัติการ พร้อมสาธิตชุดตรวจสุกร" โดยมีคุ...

พิธีลงนามความร่วมมือฯ ครั้งที่ 2 ภายใต้ “เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network: TSEN)” ผนึกกำลัง 21 พันธมิตรด้านวิเคราะห์ทดสอบชั้นนำของไทย

สำนักเครื่องมือฯ ม.อ. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือฯ ครั้งที่ 2 ภายใต้ “เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment...

สำนักเครื่องมือฯ จับมือ C.G. engineering ร่วมพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยาง

วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ร่วมกับ บริษัท ซีจี เอ็...

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

ครบรอบ 30 ปี ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงข...

บรรยากาศกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ปี 2565

บุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชั้น G-1 รอบอาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

============

...

เครือข่าย TSEN ร่วมกับสำนักเครื่องมือฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ LC-MSMS, GC-MS

สำนักเครื่องมือฯ "ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติจริง"...โดยวิศวกรมากประสบการณ์ มุ่งตอบโจทย์การขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์เคร...

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือฯ เข้าร่วมเวทีสัมมนา "อนาคตยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ...สร้างการรับรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารานำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่สวนยางของตนเอง

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือฯ เข้าร่วมเวทีสัมมนา "อนาคตยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ...สร้างการรับรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรผู้ปล...

สำนักเครื่องมือฯ เปิดห้องแลป..นำเสนอบริการ ต่อยอดสู่งานวิจัยระดับนานาชาติ

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 สำนักเครื่องมือฯ ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Malaysia ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศักยภาพห้องปฏิบัติ...

สำนักเครื่องมือฯ มุ่งยกระดับสมรรถนะด้านการซ่อมบำรุงฯ รองรับการให้บริการอย่างครบวงจร คาดตอบโจทย์ความต้องการเต็มรูปแบบ

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งวิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ เข้าอบรม การบำรุงรักษา การแก้ปัญหา (Tr...

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เปิดห้องแลป..โชว์ศักยภาพการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครบวงจร

วันที่ 19 มีนาคม 2567 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ คณะนักธุรกิจ ภาคเอกชน และ Influencer เข้าเยี่ยมชมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิทย...