ข่าวสาร

ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)” บรรยายโดย คุณจารุณี เจนกิจธัญไพบูลย์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และผู้จัดการคุณภาพสำนักเครื่องมือฯ ให้แก่ผู้สนใจ ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อัลบัมรูป