ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารดร.อภินันท์ พงศ์สุพัฒน์

ดร.อภินันท์ พงศ์สุพัฒน์

ดำรงตำแหน่ง
30 พ.ค. 2528 - 31 พ.ค. 2531

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

ดำรงตำแหน่ง
1 มิ.ย. 2531 - 19 พ.ค. 2534

รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา

ดำรงตำแหน่ง
20 พ.ค. 2534 - 11 มิ.ย. 2534

อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา

ดำรงตำแหน่ง
12 มิ.ย. 2534 - 20 พ.ย. 2537
รักษาการฯ 21 พ.ย. 2537 - 30 เม.ย. 2538
รักษาการฯ 1 พ.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2538

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

ดำรงตำแหน่ง
รักษาการฯ 01 ต.ค. 2538 - 31 มี.ค. 2539

อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา

ดำรงตำแหน่ง
รักษาการฯ 01 เม.ย. 2539 - 30 ก.ย. 2539

รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์

ดำรงตำแหน่ง
รักษาการฯ 01 ต.ค. 2539 - 23 ม.ค. 2540

ดร.ไพบูลย์ นวลนิล

ดำรงตำแหน่ง
รักษาการฯ 24 ม.ค. 2540 - 31 มี.ค. 2545

อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา

ดำรงตำแหน่ง
รักษาการฯ 01 เม.ย. 2545 - 30 ก.ย. 2545

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร

ดำรงตำแหน่ง
01 ต.ค. 2545 - 30 ก.ค. 2548
01 ต.ค. 2548 - 31 พ.ค. 2553

รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู

ดำรงตำแหน่ง
20 ก.ย. 2553 - 31 พ.ค. 2555

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร

ดำรงตำแหน่ง
01 มิ.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2558

ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ

ดำรงตำแหน่ง
01 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2563

รศ.อาซีซัน แกสมาน

ดำรงตำแหน่ง
01 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน

เมนู