ความเป็นมา

ความเป็นมา2528

จัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ณ สถานีวิทยุ ม.อ.

2530

ได้รับความช่วยเหลือในด้านเงินทุนและการฝึกอบรม รวมถึงการมอบเครื่องมือซ่อมบำรุงพื้นฐาน จากโครงการ International Development Program (IDP) ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2530 - 2532)

2535

ได้รับการจัดตั้ง "ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์" อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2535

2538

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการจัดหาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 250 ล้านบาท (พ.ศ. 2538 - 2543)

2539

เปิดให้บริการงานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค          

2540

• เปิดให้บริการงานเคมีวิเคราะห์
• เปิดให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำ
• เปิดให้บริการทดสอบสมบัติทางความร้อน

2541

เปิดให้บริการทดสอบโครงสร้างทางเคมีในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

2542

เปิดให้บริการงานชีวโมเลกุล                           

2543

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง (version 1994 2000 2008 และ 2015 ตามลำดับ) ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน

2547

ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ห้องปฏิบัติการ ทดสอบธาตุส่วนผสมในโลหะและวัสดุ (Emission Spectrometer) (พ.ศ. 2547 - 2557)

2547

นำแนวคิดเกี่ยวกับ Knowledge Management, Balanced Scorecard, Dialogue และ 5ส มาปรับใช้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน

2550

เปิดหน่วยบริการชุมชนที่ ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟู (ปัจจุบัน: Big C Extra) (พ.ศ. 2550 - 2557)

2550

นำแนวคิด Zero defect มาปรับใช้เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน

2551

เปิดให้บริการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล                 

2552

ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Piston Pipette (พ.ศ. 2552 - 2562)

2553

นำแนวคิดเรื่อง Innovation มาปรับใช้เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ และบริการที่สร้างคุณค่า

2554

เปิดให้บริการทดสอบ ไม้ยางพาราแปรรูป             

2555

เปิดให้บริการทดสอบจุลินทรีย์                                

2555

นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) และแนวคิดเรื่อง Corporate Social Responsibility มาพัฒนาการบริหารจัดการ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

2556

นำแนวคิดเรื่อง Kaizen มาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

2557

นำแนวคิด Safety Health and Environment มาปรับใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2558

ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางด้านยางพาราโครงการ 5 ปี ตามโครงการพัฒนายางพาราของประเทศไทย จำนวนเงิน 200 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 - 2562)

2558

ริเริ่มและก่อตั้งเครือข่าย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Network)

2559

ร่วมลงนามความร่วมมือ อย่างเป็นทางการ (MOU) เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1

2559

ได้รับการรับรองความสามารถ ของห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 Version 2005 และ 2017 ตามลำดับ ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำและน้ำเสีย พารามิเตอร์ TS TDS และ TSS (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)

2559

พัฒนาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558 ใน "โครงการยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย"

2560

ได้รับการรับรองระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับสารเคมี มอก. 2677-2558 (พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)

2560

ได้รับการรับรองเป็นผู้ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางพารา จากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2560

พิธีเปิดศูนย์ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ยางพารา (Natural Rubber Product Testing Center, NRPTC) วันที่ 15 สิงหาคม 2560

2561

ปรับขยายงานฝ่ายบริการ เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยปรับแยกงานเคมีวิเคราะห์ ออกเป็น งานเคมีพื้นฐาน และงานเคมีประยุกต์

2561

ปรับขยายงานฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา และพัฒนาเครื่องมือ โดยปรับแยกงานอิเล็กทรอนิกส์ ออกเป็น งานซ่อมเครื่องมือพื้นฐาน และงานซ่อมเครื่องมือวิจัย

2562

เปลี่ยนชื่อส่วนงานใหม่เป็น "สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562

2563

เปิดให้บริการทดสอบอาหาร และฉลากโภชนาการ         

เมนู