สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เปิดให้บริการวิชาการ ดังนี้ การทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ การซ่อมและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ การฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการทดสอบ การใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ข้อกำหนด ความปลอดภัย และอื่นๆ


ทดสอบ

ค้นหาการทดสอบตามประเภทตัวอย่าง และขอใบเสนอราคา

ซ่อม / สร้าง

ส่งคำขอส่งเครื่องมือซ่อม หรือสร้างเครื่องมือ

ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

จอง LAB-Booking และ จองคิวทดสอบ SEM

ขั้นตอนการติดต่อ

ขั้นตอน วิธีการ เอกสารสำหรับการขอใช้บริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

การเรียนการสอน

ขอความอนุเคราะห์การเรียนการสอน

นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

ผลงานการประดิษฐ์เครื่องมือ / อุปกรณ์

ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว


[Training course 2022] หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการน่าสนใจ ตลอดปี 2566

เข้าดูหลักสูตรทั้งหมดตลอดปี 2566

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง

...

ประกาศอัตราค่าบริการ "การทดสอบทางวิทยาศาสตร์" ปีงบประมาณ 2566

คลิกดูรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

...

เครือข่าย TSEN ร่วมกับสำนักเครื่องมือฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ LC-MSMS, GC-MS

สำนักเครื่องมือฯ "ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติจริง"...โดยวิศวกรมากประสบการณ์ มุ่งตอบโจทย์การขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)

คุณอุทัย ไทยเจริญ หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ

คุณสัตยา บุญรัตนชู วิศวกรชำนาญการ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ LC-MSMS, GC-MS Maintenance of Liquid Chromatography with tandem mass spectrometry and Gas chromatography-mass spectrometry วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง ONE NORTH ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) ตึก (A-B) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพื่อถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจด้านการใช้งานเครื่องมือวิจัย สร้างความชำนาญในการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ LC-MSMS, GC-MS อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้แก่สมาชิกในเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)


ติดต่อเรา:

☎️ Tel: 074-286904 ถึง 7

...

ประกาศอัตราค่าบริการ "การเรียนการสอน" ปีงบประมาณ 2566

คลิกดูรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

...

ประกาศอัตราค่าบริการ "การจองใช้ห้องประชุม" ปีงบประมาณ 2566

คลิกดูรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

...

ประกาศ

ตามที่ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีให้บริการข้อมูลดิบของผลการทดสอบลงแผ่น CD แก่ผู้ใช้บริการนั้น เนื่องด้วยปัจจุบันการผลิต CD น้อยลง มีราคาแพงขึ้น และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป กอร์ปความต้องการลดการใช้ CD ดังนั้นสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ จึงขอ ยกเลิกการบันทึกข้อมูลดิบลงแผ่น CD แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้จะดำเนินการส่งข้อมูลดิบดังกล่าวผ่านทางอีเมลแทน 

รายการครื่องมือที่ส่งข้อมูลดิบทุกครั้ง (สำหรับลูกค้าภายใน ม.อ.)

1.ชีวโมเลกุล :ไม่มีบริการส่งข้อมูลดิบ ยกเว้น กรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอ

2.งานยางและวัสดุ: MDR, Mooney, RPA และ TSSR

3.งานวิเคราะห์โครงสร้างฯ: AFM, TEM, SEM, Fl-microscope และ XRF-microscope

4.งานเคมีพื้นฐาน: ไม่มีบริการส่งข้อมูลดิบ ยกเว้น กรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอ

5.งานเคมีประยุกต์: NMR, FT-IR, Fluoro, HPLC, GC, GC-MS, LC-MSMS, BET Color, Raman, DSC, TGA, STA, Macro TGA, DMA, XRD XRF, LPSA, OES และ DHR-rheometer

หมายเหตุ: ระยะเวลาดำเนินการจัดส่งผล/ข้อมูลดิบทาง Email “ภายใน 1 วัน” นับจากวันที่ยืนยันตัวตนเพื่อขอรับผลเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการสำนักเครื่องมือฯ ด้วยดีตลอดมา


...

บรรยากาศกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ปี 2565

บุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชั้น G-1 รอบอาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

============

วันที่ 26 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา บุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชั้น G-1 รอบอาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day

- จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

- สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร

- มุ่งเน้นการสร้างภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม

- รองรับการให้บริการต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ/ชุมชนใกล้เคียง

...

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 2 อัตรา

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม

...


เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเรา

ตำแหน่งที่ตั้ง

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  074-286904 ถึง 7 หรือ 074-286910

  osit@group.psu.ac.th

  https://www.facebook.com/ositpsu

  @ositpsu

  เวลาทำการ
ส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบ
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 18:00 น.
    • วันเสาร์ 08:30 น. - 17:00 น.
ติดต่อขอรับคำปรึกษา ส่ง-รับคืนเครื่องมือซ่อม
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งถึง ผอ. สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

เพื่อความสะดวกในการแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้