สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เปิดให้บริการวิชาการ ดังนี้ การทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ การซ่อมและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ การฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการทดสอบ การใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ข้อกำหนด ความปลอดภัย และอื่นๆ


ทดสอบ

ค้นหาการทดสอบตามประเภทตัวอย่าง และขอใบเสนอราคา

ซ่อม / สร้าง

ส่งคำขอส่งเครื่องมือซ่อม หรือสร้างเครื่องมือ

ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

จอง LAB-Booking และ จองคิวทดสอบ SEM

ขั้นตอนการติดต่อ

ขั้นตอน วิธีการ เอกสารสำหรับการขอใช้บริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

การเรียนการสอน

ขอความอนุเคราะห์การเรียนการสอน

นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

ผลงานการประดิษฐ์เครื่องมือ / อุปกรณ์

ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต.เลขที่ 922

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้"

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา (ตำแหน่งเลขที่ 922)

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

...

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารและการจัดการ

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เพื่อคัดเลือกเป็น "หัวหน้าฝ่ายบริหารและการจัดการ"

คุณสมบัติ:

 • พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สอบถามเพ่ิมเติม ได้ที่
คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง โทร. 074-286907

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น "พนักงานเงินรายได้"

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

...

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เลขที่ 922 นักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สัมภาษณ์)

เพื่อคัดเลือกเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ"

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา (ตำแหน่งเลขที่ 922) จำนวน 1 อัตรา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

...

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สัมภาษณ์)

เพื่อคัดเลือกเป็น "พนักงานเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ"

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

...

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหัวข้อ การเรียนรู้และนำหลักการไคเซ็นและลีน ไปใช้ในการพัฒนางาน Refresh หลักการ Kaizen & Lean สู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ #ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ การเรียนรู้และนำหลักการไคเซ็นและลีน ไปใช้ในการพัฒนางาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 1) คุณนนทศักดิ์ สมเกื้อ ที่ปรึกษาโรงงานอุตสากรรมและวิทยากรอิสระด้านไคเซ็น 2) รศ.ดร.เสกสรรค์ สุธรรมานนท์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้าน Kaizen & Lean ในครั้งนี้

...

เปิดรับสมัครบุคคลภายในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสอบคัดเลือกเป็น หัวหน้าฝ่ายบริหารและการจัดการ

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

เปิด "รับสมัครบุคคล" ภายในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อสอบคัดเลือกเป็น "หัวหน้าฝ่ายบริหารและการจัดการ"

คุณสมบัติ:

 1. พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง


สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นแบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารและการจัดการ ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและการจัดการ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ในวันและเวลาทำการ ดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ https://shorturl.at/ivHMS


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

ตามรายละเอียดที่แนบ


กำหนดการรับสมัคร

**รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 13 มิถุนายน 2567

**นำเสนอผลงานและสัมภาษณ์ 25 มิถุนายน 2567

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อเขียน) พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อเขียน)

เพื่อคัดเลือกเป็น "พนักงานเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ"

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อเขียน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ต. 922)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อเขียน)

เพื่อคัดเลือกเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ"

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา (ตำแหน่งเลขที่ 922) จำนวน 1 อัตรา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

...

ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ต.เลขที่ 922) 1 อัตรา

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

เปิด "รับสมัครบุคคล" เพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

 •  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 •  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
 •  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและครุภัณฑ์ภาครัฐฯ รองรับการดำเนินงานของส่วนงาน
 • สนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ (งานบริการลูกค้า การอบรม งานวิจัยฯ)
 • สนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในส่วนงาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดการรับสมัคร:

https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?fIZPr46LoqmPL+J5Gn6kpcodMZzMG3fJ+legqprZ/a8=

** ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

    สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

---> หากเปิดลิงก์ไม่ได้ กรุณาเปิดด้วย Microsoft Edge หรือ Firefox แทนค่ะ และอย่าลืมอ่านคู่มือการเข้าใช้งานระบบก่อนเข้าสมัครงานนะคะ️


สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

...


เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเรา

ตำแหน่งที่ตั้ง

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  074-286904 ถึง 7 หรือ 074-286910

  osit@group.psu.ac.th

  https://www.facebook.com/ositpsu

  @ositpsu

  เวลาทำการ
ส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบ
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 18:00 น.
    • วันเสาร์ 08:30 น. - 17:00 น.
ติดต่อขอรับคำปรึกษา ส่ง-รับคืนเครื่องมือซ่อม
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งถึง ผอ. สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

เพื่อความสะดวกในการแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้