สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เปิดให้บริการวิชาการ ดังนี้ การทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ การซ่อมและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ การฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการทดสอบ การใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ข้อกำหนด ความปลอดภัย และอื่นๆ


ทดสอบ

ค้นหาการทดสอบตามประเภทตัวอย่าง และขอใบเสนอราคา

ซ่อม / สร้าง

ส่งคำขอส่งเครื่องมือซ่อม หรือสร้างเครื่องมือ

ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

จอง LAB-Booking และ จองคิวทดสอบ SEM

ขั้นตอนการติดต่อ

ขั้นตอน วิธีการ เอกสารสำหรับการขอใช้บริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

การเรียนการสอน

ขอความอนุเคราะห์การเรียนการสอน

นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

ผลงานการประดิษฐ์เครื่องมือ / อุปกรณ์

ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว


ประกาศอัตราค่าบริการ "การเรียนการสอน" ปีงบประมาณ 2566

คลิกดูรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

...

ประกาศอัตราค่าบริการ "การจองใช้ห้องประชุม" ปีงบประมาณ 2566

คลิกดูรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

...

ประกาศ

ตามที่ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีให้บริการข้อมูลดิบของผลการทดสอบลงแผ่น CD แก่ผู้ใช้บริการนั้น เนื่องด้วยปัจจุบันการผลิต CD น้อยลง มีราคาแพงขึ้น และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป กอร์ปความต้องการลดการใช้ CD ดังนั้นสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ จึงขอ ยกเลิกการบันทึกข้อมูลดิบลงแผ่น CD แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้จะดำเนินการส่งข้อมูลดิบดังกล่าวผ่านทางอีเมลแทน 

รายการครื่องมือที่ส่งข้อมูลดิบทุกครั้ง (สำหรับลูกค้าภายใน ม.อ.)

1.ชีวโมเลกุล :ไม่มีบริการส่งข้อมูลดิบ ยกเว้น กรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอ

2.งานยางและวัสดุ: MDR, Mooney, RPA และ TSSR

3.งานวิเคราะห์โครงสร้างฯ: AFM, TEM, SEM, Fl-microscope และ XRF-microscope

4.งานเคมีพื้นฐาน: ไม่มีบริการส่งข้อมูลดิบ ยกเว้น กรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอ

5.งานเคมีประยุกต์: NMR, FT-IR, Fluoro, HPLC, GC, GC-MS, LC-MSMS, BET Color, Raman, DSC, TGA, STA, Macro TGA, DMA, XRD XRF, LPSA, OES และ DHR-rheometer

หมายเหตุ: ระยะเวลาดำเนินการจัดส่งผล/ข้อมูลดิบทาง Email “ภายใน 1 วัน” นับจากวันที่ยืนยันตัวตนเพื่อขอรับผลเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการสำนักเครื่องมือฯ ด้วยดีตลอดมา


...

บรรยากาศกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ปี 2565

บุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชั้น G-1 รอบอาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

============

วันที่ 26 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา บุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชั้น G-1 รอบอาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day

- จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

- สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร

- มุ่งเน้นการสร้างภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม

- รองรับการให้บริการต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ/ชุมชนใกล้เคียง

...

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนัวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม

...

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 2 อัตรา

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม

...

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม

...

สำนักเครื่องมือฯ จับมือ C.G. engineering ร่วมพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยาง

วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ร่วมกับ บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมยางและวัสดุ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เครื่องมือทดสอบที่พัฒนาก้าวไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ อาซีซัน แก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสานักเครื่องมือฯ และ คุณวิสิฐ ธนินทรา ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

...

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

ครบรอบ 30 ปี ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักเครื่องมือฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

----------------------------------------------

วันที่ 8 เมษายน 2565 เนื่องในวันครบรอบการวันครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือฯ พร้อมด้วยบุคลากรทุกคน ได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง

อีกทั้งในช่วงบ่าย สำนักเครื่องมือฯ ได้จัดกิจกรรม “เล่าเรื่องเหลียวหลัง...แลหน้า” โดยคุณอุทัย ไทยเจริญ หัวหน้าฝ่ายซ่อมฯ รูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมรำลึกถึงความทรงจำอันทรงคุณค่าจากอดีตถึงปัจจุบัน และปิดท้ายด้วย รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการ ได้ลงมือปลูกต้นกล้าของ “ต้นศรีตรัง” ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในบริเวณสำนักเครื่องมือฯ เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามและร่มรื่นต่อไป

...

ประกาศรายชื่อ "ผู้ผ่านการคัดเลือก" เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

...


เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเรา

ตำแหน่งที่ตั้ง

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  074-286904 ถึง 7 หรือ 074-286910

  osit@group.psu.ac.th

  https://www.facebook.com/ositpsu

  @ositpsu

  เวลาทำการ
ส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบ
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 18:00 น.
    • วันเสาร์ 08:30 น. - 17:00 น.
ติดต่อขอรับคำปรึกษา ส่ง-รับคืนเครื่องมือซ่อม
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งถึง ผอ. สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

เพื่อความสะดวกในการแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้