สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เปิดให้บริการวิชาการ ดังนี้ การทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ การซ่อมและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ การฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการทดสอบ การใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ข้อกำหนด ความปลอดภัย และอื่นๆ


ทดสอบ

ค้นหาการทดสอบตามประเภทตัวอย่าง และขอใบเสนอราคา

ซ่อม / สร้าง

ส่งคำขอส่งเครื่องมือซ่อม หรือสร้างเครื่องมือ

ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

จอง LAB-Booking และ จองคิวทดสอบ SEM

ขั้นตอนการติดต่อ

ขั้นตอน วิธีการ เอกสารสำหรับการขอใช้บริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

ผลงานการประดิษฐ์เครื่องมือ / อุปกรณ์

ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว


สำนักเครื่องมือฯ ปรับรูปแบบการให้บริการ “ทดสอบ SEM แบบออนไลน์”

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 074-286904 ถึง 7

Line ID: @ositpsu

Website: https://osit.psu.ac.th/th

Email: osit@group.psu.ac.th

...

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามผู้รับผิดชอบหลัก ได้ดำเนินการจัดการประชุม
"เครือข่ายศูนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1" ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
ในวันอังคาร ที่ 10 ส.ค. 2564 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อสร้างเครือข่ายของศูนย์เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่สังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ และเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน

3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

-------------------

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 074-286904 ถึง 7

Line ID: @ositpsu

Website: https://osit.psu.ac.th

Email: osit@group.psu.ac.th

...

บรรยากาศการตรวจประเมินพื้นที่รับผิดชอบ 5 ส. ครั้งที่ 2/2564 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

บรรยากาศการตรวจประเมินพื้นที่รับผิดชอบ 5 ส.

ครั้งที่ 2/2564 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

**********************

วันที่ 6 ส.ค. 2564 สำนักเครื่องมือฯ โดยคณะทำงานทีม 5 ส. ได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่รับผิดชอบ 5 ส. เพื่อสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีของบุคลากร โดยการสะสางสิ่งที่ไม่จำเป็น ชี้บ่งเพื่อความสะดวก พร้อมทั้งรักษาความสะอาดในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ

...

ประกาศ!! แนวทางการให้บริการ ณ ห้องปฏิบัติการ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีแนวโน้มแพร่ระบาดในวงกว้าง

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ขอแจ้งการเปิดให้บริการ สอดรับกับมาตรการป้องการแพร่ระบาดฯ ดังนี้

บริการที่เปิดให้บริการ:

1. รับ-ส่งตัวอย่างทดสอบ

2. ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง*

หมายเหตุ* ลูกค้าที่ประสงค์ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติดังนี้

1. มีประวัติเคยผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือฯ

2. มีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

พร้อมแนบไทม์ไลน์ ย้อนหลัง 14 วัน หรือประวัติการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 (ครบ 2 เข็ม)

โดยยื่นเอกสารในข้อ 2. ล่วงหน้า อย่างน้อย 5-7 วัน ต่อสำนักเครื่องมือฯ


บริการที่ "งด" ให้บริการ:

1. การอบรมใช้เครื่องมือวิจัย

2. การเข้าเยี่ยมชม

3. การเรียนการสอน

-------------------

Due to the situation of Coronavirus outbreak (COVID-19) and infection control policy

We’re open;

1. Testing service

2. Self-using equipment;

Please noted that, the client who would like to Self-using services

must be passed the training for self-using equipment and give us

the certifying letter from your organization or advisor attached with you past 14 days travel history 

or certificated that you got vaccinated for Covid-19 (2 doses).

****

Temporarily closed;

1. Laboratory teaching courses

2. Laboratory visiting 

****

สอบถามเพิ่มเติม

Tel. 074-286904 to 7

Line ID: @ositpsu

Website: https://osit.psu.ac.th/th

Email: osit@group.psu.ac.th

...

โปรโมชั่น!! รับส่วนลด 50% สำหรับลูกค้าใหม่เอกชน

ด้วยสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการใช้สิทธิสำหรับโครงการส่งเสริมการตลาดสำหรับลูกค้าใหม่ (เฉพาะกลุ่มเอกชน) ของสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีสิทธิประโยชน์ มอบส่วนลดพิเศษ 50% (เฉพาะลูกค้าใหม่หน่วยงานเอกชน) สำหรับการใช้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการขอรับสิทธิ

1. ใช้สิทธิได้เฉพาะลูกค้าบุคคล หรือ หน่วยงาน ที่เป็นลูกค้าใหม่ ประเภทหน่วยงานเอกชน และยังไม่เคยมีประวัติส่งทดสอบกับทางสำนักเครื่องมือฯ เท่านั้น

2. ส่วนลด 50% (ลดสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท) โดยส่วนลดจะคำนวณส่วนลดตามอัตราค่าบริการภายนอก ม.อ.

3. ยอดรวมการใช้สิทธิ ไม่เกิน 6,000 บาท “รับส่วนลด 50%” ในการใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น

หมายเหตุ: ในกรณีค่าบริการครั้งแรก มากกว่า 6,000 บาท ขอสงวนสิทธิ์มอบส่วนลด 50% เฉพาะ 6,000 บาทแรกเท่านั้น สำหรับส่วนต่าง ๆ ในยอดเดียวกันนี้ จะเรียกเก็บค่าบริการเต็มจำนวน

4. เมื่อลูกค้า/ผู้ใช้บริการแจ้งใช้สิทธิ์ ทางสำนักฯ จะออกใบเสร็จในนามลูกค้าบุคคล หรือ หน่วยงาน ตามชื่อที่ต้องการให้ระบุในใบรายงานผลการทดสอบเท่านั้น หากไม่เป็นไปตามนี้ ทางสำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน โดยไม่หักส่วนลด 50%


ทั้งนี้ ส่วนลดพิเศษ 50% (สำหรับโครงการส่งเสริมการตลาดสำหรับลูกค้าใหม่) สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 เท่านั้น โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการผ่านช่องทางดังนี้

โทรศัพท์: 074-286910, 084 4071732, 089 7342482

อีเมล: osit@group.psu.ac.th

เว็บไซต์: http://osit.psu.ac.th

Facebook: สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

Line: @ositpsu


คลิกเอกสารแนบเพื่อดูประกาศ

V

V

...

สำนักเครื่องมือฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพตามแนวทาง TQA

วันที่ 9 มิ.ย. 2564 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการ ได้รายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมา ตลอดปีงบประมาณ 2563 เสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์ TQA ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ประธานกรรมการ และนายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา กรรมการ ณ ห้องประชุม 102 สำนักเครื่องมือฯ 

...


ติดต่อเรา

ตำแหน่งที่ตั้ง

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  074-286904 ถึง 7 หรือ 074-286910

  osit@group.psu.ac.th

  https://www.facebook.com/ositpsu

  @ositpsu

  เวลาทำการ
ส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบ
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 18:00 น.
    • วันเสาร์ 08:30 น. - 17:00 น.
ติดต่อขอรับคำปรึกษา ส่ง-รับคืนเครื่องมือซ่อม
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งถึง ผอ. สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

เพื่อความสะดวกในการแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้