สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เปิดให้บริการวิชาการ ดังนี้ การทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ การซ่อมและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ การฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการทดสอบ การใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ข้อกำหนด ความปลอดภัย และอื่นๆ


ทดสอบ

ค้นหาการทดสอบตามประเภทตัวอย่าง และขอใบเสนอราคา

ซ่อม / สร้าง

ส่งคำขอส่งเครื่องมือซ่อม หรือสร้างเครื่องมือ

ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

จอง LAB-Booking และ จองคิวทดสอบ SEM

ขั้นตอนการติดต่อ

ขั้นตอน วิธีการ เอกสารสำหรับการขอใช้บริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

การเรียนการสอน

ขอความอนุเคราะห์การเรียนการสอน

นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

ผลงานการประดิษฐ์เครื่องมือ / อุปกรณ์

ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว


ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พนักงานเงินรายได้ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ตำแหน่งวิศวกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อเขียน)

เพื่อคัดเลือกเป็น "พนักงานเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ"

ตำแหน่ง: วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

***อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง***

= = = = = = = = = = = = = = =

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th

...

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้สำนักเครื่องมือฯ ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

เปิด "รับสมัครบุคคล"

เพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานเงินรายได้ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่ง: วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ: สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ในสาขาดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

 1.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้าหรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือ วิศวกรรมโทรคมนาคม)
 2.  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
 3.  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือวิจัยฯ และเครื่องมือต่าง ๆ ภายในสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ งานซ่อมเครื่องมือ และอบรมการใช้เครื่องมือวิจัยฯ และเครื่องมือพื้นฐานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ
 3. ควบคุมดูแลและปรับปรุงงานทางด้านระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ
 4. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดการรับสมัคร:

https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?7d8SxTEukVet+k9afmIh5Xq6SpesPnyqseddhNACYi8=

** ชื่อตำแหน่ง วิศวกร

    สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

---> หากเปิดลิงก์ไม่ได้ กรุณาเปิดด้วย Microsoft Edge หรือ Firefox แทนค่ะ และอย่าลืมอ่านคู่มือการเข้าใช้งานระบบก่อนเข้าสมัครงานนะคะ️

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

...

เปิด "รับสมัครบุคคล" ภายในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสอบคัดเลือกเป็น "หัวหน้าฝ่ายฯ" จำนวน 3 ตำแหน่ง

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

เปิด "รับสมัครบุคคล" ภายในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อสอบคัดเลือกเป็น "หัวหน้าฝ่ายฯ" จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

 • หัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารและการจัดการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

1. คุณสมบัติ:

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

2. สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นแบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารและการจัดการ ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและการจัดการ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ในวันและเวลาทำการ ดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ https://shorturl.at/ivHMS

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

ตามรายละเอียดที่แนบ

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 25 ธันวาคม 2566
 • นำเสนอผลงานและสัมภาษณ์ วันที่ 3 มกราคม 2567

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

...

คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าหารือพร้อมเยี่ยมชม #สำนักเครื่องมือ ..องค์กรที่เป็น

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 สำนักเครื่องมือฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมบริการต่าง ๆ ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ และไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการตามภารกิจขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

...

สำนักเครื่องมือฯ มุ่งยกระดับสมรรถนะด้านการซ่อมบำรุงฯ รองรับการให้บริการอย่างครบวงจร คาดตอบโจทย์ความต้องการเต็มรูปแบบ

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งวิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ เข้าอบรม การบำรุงรักษา การแก้ปัญหา (Troubleshooting) เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ณ บริษัท เมทเล่อร์ โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2566 เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการซ่อมบำรุงฯ รองรับการให้บริการอย่างครบวงจร มุ่งตอบโจทย์ความต้องการเต็มรูปแบบ

...

สำนักเครื่องมือฯ เปิดห้องแลป..นำเสนอบริการ ต่อยอดสู่งานวิจัยระดับนานาชาติ

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 สำนักเครื่องมือฯ ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Malaysia ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมบริการต่าง ๆ ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

On October 4, 2023, the researchers from Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Malaysia, #universitymalaysiaperlis visited the Office of Scientific Instrument and Testing (OSIT), Prince of Songkla University. The purpose of this visit was to take a science laboratory and all of OSIT services.

Office of Scientific Instrument and Testing is open for academic services as follows: Scientific Sample Test, Laboratory Instrument Repairing and Building, Training Program for university students and researchers in using self-service scientific research tools, Workshop, Scientific Instruments Usage and Maintenance, Safety, Regulations, etc.

--------------------------------

ติดต่อเยี่ยมชม/ดูงาน:

Tel. 0-7428-6904 ถึง 7

Line@ : @ositpsu

Email : osit@group.psu.ac.th

Website : https://osit.psu.ac.th/th/

...

ประกาศอัตราค่าบริการทดสอบ อัพเดทล่าสุด-มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 เป็นต้นไป

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง เพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม

The full announcement is attached for your attention. 

----------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Tel: 074-286904 ถึง 7

Line: @ositpsu

Email: osit@group.psu.ac.th

Website: https://osit.psu.ac.th/th/

...

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือฯ เข้าร่วมเวทีสัมมนา "อนาคตยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ...สร้างการรับรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารานำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่สวนยางของตนเอง

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือฯ เข้าร่วมเวทีสัมมนา "อนาคตยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ...สร้างการรับรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารานำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่สวนยางของตนเอง


วันที่18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในเวทีสัมมนา "อนาคตยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยมีนายปัญญา น่วมประวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิด กิจกรรมสัมมนา “อนาคตยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”


ขอขอบคุณภาพข่าวจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต)


ติดต่อเรา:

Tel. 0-7428-6904 ถึง 7

Line@ : @ositpsu

Email : osit@group.psu.ac.th

Website : https://osit.psu.ac.th/th/

...

[ประกาศ] อัพเดท!! ข้อปฏิบัติการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการสำนักเครื่องมือฯ

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม...


เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเรา

ตำแหน่งที่ตั้ง

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  074-286904 ถึง 7 หรือ 074-286910

  osit@group.psu.ac.th

  https://www.facebook.com/ositpsu

  @ositpsu

  เวลาทำการ
ส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบ
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 18:00 น.
    • วันเสาร์ 08:30 น. - 17:00 น.
ติดต่อขอรับคำปรึกษา ส่ง-รับคืนเครื่องมือซ่อม
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งถึง ผอ. สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

เพื่อความสะดวกในการแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้