บุคลากร

บุคลากร
กฤติยา ดำมุณี
นางสาวกฤติยา ดำมุณี

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารและการจัดการ/นักวิชาการอุดมศึกษา

krittiya.du@psu.ac.th
07 428 6903

ดรรชนี สองประสม
นางสาวดรรชนี สองประสม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

datchanee.s@psu.ac.th
07 428 6907

ปฤษฎิ์ ศรีสุธรรม
นายปฤษฎิ์ ศรีสุธรรม

นักวิชาการอุดมศึกษา

prid.s@psu.ac.th
07 428 6910

ผลิดา บุญแก้ว
นางสาวผลิดา บุญแก้ว

พนักงานเก็บเอกสาร

palida.b@psu.ac.th
07 428 6904

พรรษวุฒิ สาระวิโรจน์
นายพรรษวุฒิ สาระวิโรจน์

นักวิชาการอุดมศึกษา

patswut.s@psu.ac.th
07 428 6910

รัตนา ขาวหิรัญ
นางสาวรัตนา ขาวหิรัญ

นักวิชาการอุดมศึกษา

rattana.kh@psu.ac.th
07 428 6905

วันดี ศิริอนันต์
นางวันดี ศิริอนันต์

นักวิชาการอุดมศึกษา

wandee.c@psu.ac.th
07 428 6902

ศศินา สุนทรภักดิ์
นางสาวศศินา สุนทรภักดิ์

นักวิชาการอุดมศึกษา

sasina.s@psu.ac.th
07 428 6902

สุธิดา กิตติวิสุทธิ์
นางสาวสุธิดา กิตติวิสุทธิ์

นักวิชาการอุดมศึกษา

sutida.ki@psu.ac.th
07 428 6906

สุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง
นางสาวสุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง

นักวิชาการอุดมศึกษา

suwannaporn.b@psu.ac.th
07 428 6905

อรพรรณ แก้วบุญทอง
นางสาวอรพรรณ แก้วบุญทอง

นักวิชาการอุดมศึกษา

orapan.k@psu.ac.th
07 428 6907


รุสนี กุลวิจิตร
นางรุสนี กุลวิจิตร

หัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์/นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

roosanee.l@psu.ac.th
07 428 6920

ศักดิ์ชัยบดี ปิ่นศรีทอง
นายศักดิ์ชัยบดี ปิ่นศรีทอง

หัวหน้างานทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยทางเคมี/นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

sakchaibordee.s@psu.ac.th
07 428 6909

พรพจน์ หนูทอง
นายพรพจน์ หนูทอง

หัวหน้างานทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์/นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

pornpot.n@psu.ac.th
07 428 6914

สุจรรยา จิตรหลัง
นางสาวสุจรรยา จิตรหลัง

หัวหน้างานทดสอบสมบัติทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม/นักวิทยาศาสตร์

sujanya.j@psu.ac.th
07 428 6926

พจชนาถ พัทบุรี
นางพจชนาถ พัทบุรี

หัวหน้างานทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ/นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

pojchanad.j@psu.ac.th
07 428 6920

อภิญญา ศุกลรัตน์
นางอภิญญา ศุกลรัตน์

หัวหน้างานจุลทรรศน์อิเล็กตรอน/นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

apinya.j@psu.ac.th
07 428 6914

กชกร กุมเมือง
นางสาวกชกร กุมเมือง

นักวิทยาศาสตร์

kotchakorn.k@psu.ac.th
07 428 6923

จารุณี เจนกิจธัญไพบูลย์
นางจารุณี เจนกิจธัญไพบูลย์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

charunee.m@psu.ac.th
07 428 6920

จินต์วรา สุวรรณมณี
นางสาวจินต์วรา สุวรรณมณี

นักวิทยาศาสตร์

jinwara.s@psu.ac.th
07 428 6928

ชุติกาญจน์ แซ่อึ่ง
นางสาวชุติกาญจน์ แซ่อึ่ง

นักวิทยาศาสตร์

chutikarn.sa@psu.ac.th
07 428 6926

ณัฐนรี รัตนคันทรง
นางสาวณัฐนรี รัตนคันทรง

นักวิทยาศาสตร์

natnaree.r@psu.ac.th
07 428 6920

ณัฐวุฒิ ปรีชา
นายณัฐวุฒิ ปรีชา

นักวิทยาศาสตร์

nathawut.p@psu.ac.th
07 428 6928

ทรงพล หอมอุทัย
นายทรงพล หอมอุทัย

นักวิทยาศาสตร์

songpol.h@psu.ac.th
07 428 6912

ทรงสุดา พรหมทอง
นางสาวทรงสุดา พรหมทอง

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

songsuda.p@psu.ac.th
07 428 6912

ธัญทิพ ชูเพชร์
นางสาวธัญทิพ ชูเพชร์

นักวิทยาศาสตร์

tanyatip.c@psu.ac.th
07 428 6921

นภาเพ็ญ สุวรรณมณี
นางสาวนภาเพ็ญ สุวรรณมณี

นักวิทยาศาสตร์

napapen.s@psu.ac.th
07 428 6928

ปัทมา บุญแก้ว
นางปัทมา บุญแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

pattcha_aun@hotmail.com
07 428 6914

พัชรา ศุกลรัตน์
นางสาวพัชรา ศุกลรัตน์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

patchara.su@psu.ac.th
07 428 6912

พิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์
นางพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ppimpimo@yahoo.com
07 428 6909

พิสมัย ปิ่นศรีทอง
นางพิสมัย ปิ่นศรีทอง

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

pisamai.s@psu.ac.th
07 428 6914

ภาณุพงษ์ ลิ่มอุสันโน
นายภาณุพงษ์ ลิ่มอุสันโน

นักวิทยาศาสตร์

panupong.li@psu.ac.th
07 428 6917

มนัสวี ยอดจิต
นางสาวมนัสวี ยอดจิต

นักวิทยาศาสตร์

manusavee.y@psu.ac.th
07 428 6928

วชิราภรณ์ ปิสิตโร
นางวชิราภรณ์ ปิสิตโร

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

wachiraporn.t@psu.ac.th
07 428 6920

วราภรณ์ รัศมีผะกาย
ดร.วราภรณ์ รัศมีผะกาย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

waraporn.ra@psu.ac.th
07 428 6909

วัชระ แก้วสุวรรณ์
นายวัชระ แก้วสุวรรณ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

watchara.kae@psu.ac.th
07 428 6911

ศักรินทร์ วรรณวงศ์
นายศักรินทร์ วรรณวงศ์

นักวิทยาศาสตร์

sakkarin.w@psu.ac.th
07 428 6920

ศิริรัตน์ ตัญจนะ
นางศิริรัตน์ ตัญจนะ

นักวิทยาศาสตร์

sirirat.p@psu.ac.th
07 428 6926

ศิริวรรณ พงศ์พฤกษาพัฒนา
นางสาวศิริวรรณ พงศ์พฤกษาพัฒนา

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

nitnois_o@hotmail.com
07 428 6918

สุกิจ อติพันธ์
นายสุกิจ อติพันธ์

นักวิทยาศาสตร์

sukit.a@psu.ac.th
07 428 6917

สุธี ผดุ้งกูล
นายสุธี ผดุ้งกูล

นักวิทยาศาสตร์

sutee.p@psu.ac.th
07 428 6922

สุภาพร ชินผา
นางสาวสุภาพร ชินผา

นักวิทยาศาสตร์

supaporn.chi@psu.ac.th
07 428 6920

อรนรี ไชยหนู
นางสาวอรนรี ไชยหนู

นักวิทยาศาสตร์

onnaree.c@psu.ac.th
07 428 6926

อาทิตยา จันทร์คล้าย
นางสาวอาทิตยา จันทร์คล้าย

นักวิทยาศาสตร์

aatitaya.c@psu.ac.th
07 428 6920

เบญจพร หนูคล้าย
นางสาวเบญจพร หนูคล้าย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

nooklay_@hotmail.com
07 428 6914

เวียงชัย จงศรีรัตนกุล
นายเวียงชัย จงศรีรัตนกุล

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

wiangchai_c@yahoo.com
07 428 6913

โสวลักษณ์ อุปถัมภ์
นางสาวโสวลักษณ์ อุปถัมภ์

นักวิทยาศาสตร์

sowalak.a@psu.ac.th
07 428 6920


สัตยา บุญรัตนชู
นายสัตยา บุญรัตนชู

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ/วิศวกรชำนาญการพิเศษ

sathaya.b@psu.ac.th
07 428 6908

ยุทธชัย เรืองรัตน์
นายยุทธชัย เรืองรัตน์

หัวหน้างานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/วิศวกรชำนาญการ

yuttachai.r@psu.ac.th
07 428 6908

ธวัชชัย เกลี้ยงบัว
นายธวัชชัย เกลี้ยงบัว

หัวหน้างานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือพื้นฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศ/วิศวกร

tawatchai.k@psu.ac.th
07 428 6908

ก้องเกียรติ รักษ์วงศ์
นายก้องเกียรติ รักษ์วงศ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

kongkiat.r@psu.ac.th
07 428 6908

ชาญชัย เพ็ชรสุริยา
นายชาญชัย เพ็ชรสุริยา

วิศวกร

chanchai.pe@psu.ac.th
07 428 6908

ณัฐกฤต จันทร์เรือง
นายณัฐกฤต จันทร์เรือง

วิศวกร

nattagrid.j@psu.ac.th
07 428 6908

ปภาณ ตั้งศรีเจริญ
นายปภาณ ตั้งศรีเจริญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

paparn.t@psu.ac.th
07 428 6908

ภพสรรค์ คงมีบุญ
นายภพสรรค์ คงมีบุญ

วิศวกร

phobsan.k@psu.ac.th
07 428 6908

อรรถชัย คงตุก
นายอรรถชัย คงตุก

วิศวกร

attachai.k@psu.ac.th
07 428 6908

อัครพงษ์ แซ่จอง
นายอัครพงษ์ แซ่จอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

akkarapong.s@psu.ac.th
07 428 6908

อุทัย ไทยเจริญ
นายอุทัย ไทยเจริญ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงานพิเศษ

utai.t@psu.ac.th
07 428 6901

เมนู