ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

Card image

รศ.อาซีซัน แกสมาน

ผู้อำนวยการ

azizon.k@psu.ac.th
07 428 6904-7

Card image

นางสาวดรรชนี สองประสม

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารและการจัดการ

datchanee.s@psu.ac.th
07 428 6907

Card image

นายอุทัย ไทยเจริญ

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ

utai.t@psu.ac.th
07 428 6908

Card image

นางรุสนี กุลวิจิตร

หัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์

roosanee.l@psu.ac.th
07 428 6920

เมนู