สัญลักษณ์

สัญลักษณ์สัญลักษณ์

โปร่งใส ใส่ใจการบริการ และ ตรวจสอบได้
มีมาตรฐาน หนักแน่น และเชื่อถือได้
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มีความมุ่งมั่น มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน
เริ่มก่อตั้งและดำเนินงานตั้งแต่ ค.ศ. 1992

เมนู