อัตราค่าบริการ

รหัส รายละเอียด ราคา วันทำการ ปริมาณ ความสามารถ
ในการตรวจวัด
หมายเหตุ คำสำคัญ