LAB_STATUSคำสำคัญ (keyword) : รหัสค้นหา

หมายเหตุ ค่าบริการที่แสดงเป็นค่าบริการทดสอบเฉพาะรายการที่สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบดำเนินการเอง
ยังไม่ได้รวมค่าบริการทดสอบในกรณีที่มีการส่งต่อตัวอย่างไปทดสอบที่หน่วยงานอื่น (เฉพาะบางการทดสอบ)
หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามโดยตรงได้ที่เจ้าหน้าที่การเงิน โทร. 074-286906 (ภายใน ม.อ. 6906)