ข่าวสาร

วันที่ 9 มิ.ย. 2564 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการ ได้รายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมา ตลอดปีงบประมาณ 2563 เสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์ TQA ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ประธานกรรมการ และนายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา กรรมการ ณ ห้องประชุม 102 สำนักเครื่องมือฯ 


อัลบัมรูป