ข่าวสาร

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามกับ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือดำเนินการศึกษา ตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน ตลอดจนออกใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ มุ่งเน้นการขอมาตรฐานฮาลาลของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฮาลาล

รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือฯ ลงนามกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเดินทางมาเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้

โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้

1.1 ร่วมมือกันจัดการเตรียมสถานที่ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนที่เป็นนญิสมบทบัญญัติตามศาสนาอิสลาม

1.2 ร่วมมือกันสร้างวิธีการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสำหรับการตรวจวิเคราะห์นญิสในระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตมาตรฐานฮาลาลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

1.3 ร่วมมือกันให้บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ และออกใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอมาตรฐานฮาลาล

1.4 ร่วมกันจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น (non degree) เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับ Halal Quality Control ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล

1.5 ร่วมมือจัดหางบประมาณจากแหล่งทุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาความรู้ในการสร้างนวัตกรรมการทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล

1.6 ร่วมมือกันสื่อสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทย

1.7 ร่วมกันแต่งตั้งผู้แทนเป็นคณะทำงานเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกัน


อัลบัมรูป