ข่าวสาร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้แทนบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานและพัฒนางานตามหลักไคเซ็น (KAIZEN) พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานในภาพรวม ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


อัลบัมรูป