ข่าวสาร

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะเยี่ยมชมจากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ ชั้น G-1 อาคารบริหารวิชาการรวม สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


อัลบัมรูป