ข่าวสาร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักเครื่องมือฯ ได้จัดกิจกรรม workshop ภายใต้ "โครงการ Strategic Foresight" เพื่อระดมสมอง กำหนดทิศทาง/วางแผนกลยุทธ์สำหรับอนาคต โดยมีวิทยากรร่วมให้ความรู้ ได้แก่ ผศ.ดร.พงศกร พิชยดนย์ ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี และ ดร.พลชาติ โชติการ ให้เกียรติมาบรรยายในกิจกรรม workshop ครั้งนี้ ณ โรงแรม W3 hotel หาดใหญ่


อัลบัมรูป