ข่าวสาร

วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ร่วมกับ บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมยางและวัสดุ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เครื่องมือทดสอบที่พัฒนาก้าวไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ อาซีซัน แก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสานักเครื่องมือฯ และ คุณวิสิฐ ธนินทรา ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 


อัลบัมรูป