ข่าวสาร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ #ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ การเรียนรู้และนำหลักการไคเซ็นและลีน ไปใช้ในการพัฒนางาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 1) คุณนนทศักดิ์ สมเกื้อ ที่ปรึกษาโรงงานอุตสากรรมและวิทยากรอิสระด้านไคเซ็น 2) รศ.ดร.เสกสรรค์ สุธรรมานนท์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้าน Kaizen & Lean ในครั้งนี้


อัลบัมรูป