ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การใช้เทคนิค Molecular เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัย (Molecular Techniques for Application in Research)" ให้แก่นักวิจัยผู้สนใจ ณ ห้องประชุม 102 ชั้น G และ ชั้น 1 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ


อัลบัมรูป