ข่าวสาร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คุณพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ/ประธานคณะทำงานด้านความปลอดภัยฯ และทีมผู้แทนบุคลากร สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เข้าตรวจติดตามภายในศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์"ภายใต้กิจกรรม Internal audit ตามมาตรฐานความปลอดภัย มอก.2677-2558

#Internalaudit #มอก 2677-2558


อัลบัมรูป