ข่าวสาร

สำนักเครื่องมือฯ "ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติจริง"...โดยวิศวกรมากประสบการณ์ มุ่งตอบโจทย์การขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)

คุณอุทัย ไทยเจริญ หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ

คุณสัตยา บุญรัตนชู วิศวกรชำนาญการ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ LC-MSMS, GC-MS Maintenance of Liquid Chromatography with tandem mass spectrometry and Gas chromatography-mass spectrometry วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง ONE NORTH ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) ตึก (A-B) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพื่อถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจด้านการใช้งานเครื่องมือวิจัย สร้างความชำนาญในการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ LC-MSMS, GC-MS อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้แก่สมาชิกในเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)


ติดต่อเรา:

☎️ Tel: 074-286904 ถึง 7


อัลบัมรูป