ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการตรวจติดตามผลครั้งที่ 2 ของการได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งการตรวจประเมิน มีทั้งตรวจเอกสารในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และการเดินสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง


อัลบัมรูป