ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 27-28 ส.ค. 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ. จัดอบรมภายในให้แก่บุคลากรในหัวข้อ “การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัญชลี ทองคง และคุณเนตรนภา สุทธิวิภากร ในการเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อัลบัมรูป