ข่าวสาร

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสาตร์และการทดสอบ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025: 2017 Requirements and Implementation) ให้แก่ผู้สนใจ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อัลบัมรูป