ข่าวสาร

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

เปิด "รับสมัครบุคคล" ภายในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อสอบคัดเลือกเป็น "หัวหน้าฝ่ายบริหารและการจัดการ"

คุณสมบัติ:

  1. พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง


สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นแบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารและการจัดการ ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและการจัดการ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ในวันและเวลาทำการ ดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ https://shorturl.at/ivHMS


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

ตามรายละเอียดที่แนบ


กำหนดการรับสมัคร

**รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 13 มิถุนายน 2567

**นำเสนอผลงานและสัมภาษณ์ 25 มิถุนายน 2567

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศรับสมัคร