ข่าวสาร

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 สำนักเครื่องมือฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมบริการต่าง ๆ ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ และไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการตามภารกิจขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น