ข่าวสาร

ตามที่ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีให้บริการข้อมูลดิบของผลการทดสอบลงแผ่น CD แก่ผู้ใช้บริการนั้น เนื่องด้วยปัจจุบันการผลิต CD น้อยลง มีราคาแพงขึ้น และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป กอร์ปความต้องการลดการใช้ CD ดังนั้นสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ จึงขอ ยกเลิกการบันทึกข้อมูลดิบลงแผ่น CD แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้จะดำเนินการส่งข้อมูลดิบดังกล่าวผ่านทางอีเมลแทน 

รายการครื่องมือที่ส่งข้อมูลดิบทุกครั้ง (สำหรับลูกค้าภายใน ม.อ.)

1.ชีวโมเลกุล :ไม่มีบริการส่งข้อมูลดิบ ยกเว้น กรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอ

2.งานยางและวัสดุ: MDR, Mooney, RPA และ TSSR

3.งานวิเคราะห์โครงสร้างฯ: AFM, TEM, SEM, Fl-microscope และ XRF-microscope

4.งานเคมีพื้นฐาน: ไม่มีบริการส่งข้อมูลดิบ ยกเว้น กรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอ

5.งานเคมีประยุกต์: NMR, FT-IR, Fluoro, HPLC, GC, GC-MS, LC-MSMS, BET Color, Raman, DSC, TGA, STA, Macro TGA, DMA, XRD XRF, LPSA, OES และ DHR-rheometer

หมายเหตุ: ระยะเวลาดำเนินการจัดส่งผล/ข้อมูลดิบทาง Email “ภายใน 1 วัน” นับจากวันที่ยืนยันตัวตนเพื่อขอรับผลเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการสำนักเครื่องมือฯ ด้วยดีตลอดมา