ข่าวสาร

ตามที่สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (9 เมษายน 2565) โดยสำนักเครื่องมือฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ" เพื่อประชาสัมพันธ์ในวาระโอกาสอันสำคัญ และเพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักเครื่องมือฯ นั้น

==================

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินได้ดำเนินการพิจารณาผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คุณพนม บุญศิลป์ จังหวัดปทุมธานี

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่

1. คุณจีระศักดิ์ กัณตีเลิศ จังหวัดภูเก็ต

2. คุณกนกวรรณ แก่นคง จังหวัดสงขลา

รางวัล Popular vote 3 รางวัล ได้รับชุด Gift set สำนักเครื่องมือฯ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

1. อันดับ 1 คุณกนกวรรณ แก่นคง จังหวัดสงขลา 

2. อันดับ 2 คุณณัฎฐ์ฆเนศร์ พรมจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

3. อันดับ 3 คุณธนัชชา ศิลาลาย จังหวัดสงขลา


**ดูภาพผลงานที่ได้รับรางวัล คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง**

==================

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ขอขอบคุณผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศศินา สุนทรภักดิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด โทรศัพท์ 074-286904 ถึง 7

**ดูภาพผลงานที่ได้รับรางวัล คลิกที่เอกสารแนบด้านล่าง**