ข่าวสาร

ขอเชิญผู้สนใจ!! ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-------------------------------------------------


คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (สงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 ผลงาน)

หมายเหตุ: บุคลากรสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด


รางวัลในการประกวด

1) รางวัลชนะเลิศ รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จํานวน 1 รางวัล

2) รางวัลชมเชย รางวัล เงินสด 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จํานวน 2 รางวัล

3) รางวัล Popular vote รางวัล Gift set ของขวัญสำนักเครื่องมือฯ จำนวน 1 รางวัล

หมดเขตส่งผลงาน 30 พ.ย. 2564


**อ่านประกาศเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง**