ข่าวสาร

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามผู้รับผิดชอบหลัก ได้ดำเนินการจัดการประชุม
"เครือข่ายศูนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1" ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
ในวันอังคาร ที่ 10 ส.ค. 2564 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อสร้างเครือข่ายของศูนย์เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่สังกัดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ และเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน

3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

-------------------

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 074-286904 ถึง 7

Line ID: @ositpsu

Website: https://osit.psu.ac.th

Email: osit@group.psu.ac.th