ข่าวสาร

ด้วยสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการใช้สิทธิสำหรับโครงการส่งเสริมการตลาดสำหรับลูกค้าใหม่ (เฉพาะกลุ่มเอกชน) ของสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีสิทธิประโยชน์ มอบส่วนลดพิเศษ 50% (เฉพาะลูกค้าใหม่หน่วยงานเอกชน) สำหรับการใช้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการขอรับสิทธิ

1. ใช้สิทธิได้เฉพาะลูกค้าบุคคล หรือ หน่วยงาน ที่เป็นลูกค้าใหม่ ประเภทหน่วยงานเอกชน และยังไม่เคยมีประวัติส่งทดสอบกับทางสำนักเครื่องมือฯ เท่านั้น

2. ส่วนลด 50% (ลดสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท) โดยส่วนลดจะคำนวณส่วนลดตามอัตราค่าบริการภายนอก ม.อ.

3. ยอดรวมการใช้สิทธิ ไม่เกิน 6,000 บาท “รับส่วนลด 50%” ในการใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น

หมายเหตุ: ในกรณีค่าบริการครั้งแรก มากกว่า 6,000 บาท ขอสงวนสิทธิ์มอบส่วนลด 50% เฉพาะ 6,000 บาทแรกเท่านั้น สำหรับส่วนต่าง ๆ ในยอดเดียวกันนี้ จะเรียกเก็บค่าบริการเต็มจำนวน

4. เมื่อลูกค้า/ผู้ใช้บริการแจ้งใช้สิทธิ์ ทางสำนักฯ จะออกใบเสร็จในนามลูกค้าบุคคล หรือ หน่วยงาน ตามชื่อที่ต้องการให้ระบุในใบรายงานผลการทดสอบเท่านั้น หากไม่เป็นไปตามนี้ ทางสำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน โดยไม่หักส่วนลด 50%


ทั้งนี้ ส่วนลดพิเศษ 50% (สำหรับโครงการส่งเสริมการตลาดสำหรับลูกค้าใหม่) สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 เท่านั้น โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการผ่านช่องทางดังนี้

โทรศัพท์: 074-286910, 084 4071732, 089 7342482

อีเมล: osit@group.psu.ac.th

เว็บไซต์: http://osit.psu.ac.th

Facebook: สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

Line: @ositpsu


คลิกเอกสารแนบเพื่อดูประกาศ

V

V