ข่าวสาร

ในวันที่ 17 ส.ค. 2563 คุณจารุณี เจนกิจธัญไพบูลย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคุณชาญณรงค์ เรืองช่วย นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ได้เดินทางไปร่วม...

การนําเสนอผลงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ในหัวข้อ “การปรับปรุงการทำงานด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวคิดไคเซ็น” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี