ข่าวสาร

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เพื่อคัดเลือกเป็น "หัวหน้าฝ่ายบริหารและการจัดการ"

คุณสมบัติ:

  • พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สอบถามเพ่ิมเติม ได้ที่
คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง โทร. 074-286907