ข่าวสาร

คลิกที่เอกสารแนบด้านล่างเพื่ออ่านประกาศรับสมัคร

เปิด "รับสมัครบุคคล" เพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

  •  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  •  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
  •  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและครุภัณฑ์ภาครัฐฯ รองรับการดำเนินงานของส่วนงาน
  • สนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ (งานบริการลูกค้า การอบรม งานวิจัยฯ)
  • สนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในส่วนงาน
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดการรับสมัคร:

https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?fIZPr46LoqmPL+J5Gn6kpcodMZzMG3fJ+legqprZ/a8=

** ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

    สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

---> หากเปิดลิงก์ไม่ได้ กรุณาเปิดด้วย Microsoft Edge หรือ Firefox แทนค่ะ และอย่าลืมอ่านคู่มือการเข้าใช้งานระบบก่อนเข้าสมัครงานนะคะ️


สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อ: คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง

Tel. 0-7428-6904-7

Line: @ositpsu

E-mail: orapan.k@psu.ac.th หรือ osit@group.psu.ac.th