บริการซ่อม / สร้างเครื่องมือสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบเปิดให้บริการซ่อมเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ด้วยทีมช่าง/วิศวกร ที่พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องมือของห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ สนใจติดต่อขอใช้บริการและขอคำปรึกษาได้ดังนี้ขั้นตอนการส่งซ่อมเครื่องมือวิจัย

  1. นำเครื่องมือที่มมีปัญหามายัง สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  2. แจ้งรายละเอียด ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อกลับ, รายละเอียดอาการ, และสิ่งที่นำมาด้วย แก่เจ้าหน้าที่
  3. เจ้าหน้าที่จะออกใบรับเครื่องมือ (ผู้ขอรับบริการจะต้องนำมาด้วยในวันรับเครื่องคืน)
  4. ช่าง/วิศวกร ประเมินอาการ และค่าใช้จ่ายในการซ่อม โดยผู้ขอรับบริการจะต้องรับทราบค่าใช้จ่าย และให้ความยินยอม
  5. หลังจากแจ้งผู้ขอรับบริการและได้รับความยินยอม ช่าง/วิศวกร จะทำการซ่อมแซมตามที่ได้ตกลงไว้
        หมายเหตุ: ในระหว่างการซ่อมผู้ขอรับบริการสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ทาง (Service Status)
  6. เมื่อการซ่อมแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ขอรับบริการ ให้ติดต่อรับเครื่อง และชำระค่าใช้จ่าย (ตรวจสอบวิธีการชำระเงิน)