การเรียนการสอน

About

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบเปิดให้บริการการเรียน การสอน แก่นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก ม.อ. เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น หากคณะ/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะนำนักศึกษาเข้ามาการเรียน การสอน สามารถศึกษาระเบียบการเรียน การสอน ได้จาก ประกาศสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ตามที่แนบค่ะ

ขั้นตอนการติดต่อ

  • 1. จอง วัน เวลา รายการเครื่องมือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
  • 2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 1-2 วันทำการเพื่อแจ้งผลการจอง
  • 3. หากได้รับการอนุมัติ ทางคณะ / หน่วยงาน ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์การเรียนการสอน
  • ** กรณี มีการเรียนการสอนซ้ำซ้อนกันขอสงวนสิทธิในการจัดสรร ตามความเหมาะสม

Booking