สำหรับหลักสูตรที่มีค่าลงทะเบียนอบรม มีวิธีการชำระเงินดังนี้


  1. ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร หากเกินระยะเวลาที่กำหนดในการชำระเงินค่าสมัคร จะถือว่าการสมัครไม่ครบถ้วน ชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน การสมัครเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    บัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เลขที่บัญชี 565-2-56375-5
  3. ยืนยันการชำระเงิน ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร ชื่อหน่วยงานและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
    ส่งมาที่ ID Line: @ositpsu หรือ E-mail: osit@group.psu.ac.th พร้อมระบุหลักสูตรและวันที่อบรม
  4. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ สามารถแจ้งเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้าอบรม หรือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร
    ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ 50% ของค่าธรรมเนียมดังกล่าว